header

2015-02-19
Information februari 2015

Information feburari 2015

  

Avfallshantering

Det har noterats att vissa medlemmar i vår förening slänger sina hushållssopor i andra föreningars sopkärl. Detta är inte ok! Släng dina sopor i våra egna sopbehållare i sophusen nedanför 6an.

 

Balkongrenovering i vår – Töm balkongen

Under våren kommer våra balkonger renoveras. Bottenplattorna ska lagas, och för några balkonger i dåligt skick kommer ett lite större jobb att utföras. Under tiden kommer balkongdörrarna spärras från utsidan.

Renoveringen startar 16 mars. Innan renoveringen ber vi er alla att tömma balkongen. Detta gäller även ett eventuellt trallgolv eller golvplattor.

Mer info kommer från entreprenören.

 

Fönsterrenovering

Det planerade fönsterbytet drar ut på tiden då vi fortfarande väntar på att få bygglov för föredraget fönsteralternativ. Vi planerar nu att kunna starta fönsterbytet efter sommaren.

 

Tvättstugan – Överdosera inte tvättmedel

I vår fastighet har vi mjukt vatten, var noga med att inte överdosera tvättmedel när du tvättar. Överdoseringen har flera gånger lett till att tvättmaskinens avloppsventil sätts igen och då slutar sköljningen fungera. När sköljningen inte fungerar avbryts tvättprogrammet och en felkod visas.

Påminnelse om tvättstugeregler: På insidan av dörren till varje tvättstuga sitter våra tvättstugeregler. Läs och följ när du använder tvättstugan! Kom också ihåg att galgarna som finns i torkrummet ska stanna där. Just nu saknas 54 galgar.

 

Trädbeskärning

Träden som står framför vår fastighet börjar bli väldigt stora. Träden kommer beskäras före våren.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

 

Engelsk version/English version:

Waste disposal

It has been noted that some members dispose their household waste in other associations garbage cans. This is not ok! Throw your household waste in our own garbage containers.

 

Balcony renovation in spring - Empty your balcony

This spring, our balconies will be renovated. The baseplates will be repaired, and for some balconies in poor condition a slightly bigger job will be performed. Meanwhile, the balcony doors will be blocked from the outside.

The renovation will start March 16th. Before the renovation, we ask all of you to empty your balcony. This also applies to any decking or flooring tiles.

More info will be provided from the contractor.

 

Window Renovation

The planned window replacement drags on as we are still waiting to get planning permission for the preferred window option. We are now planning to start replacing the windows after the summer.

 

Laundry Room – Do not overdose detergent

In our property we have soft water, make sure not to overdose detergent when doing laundry. Overdosing of detergent has repeatedly led to the washing machine drain valve becomes clogged and then the rinsing stop working. When the rinsing is not working properly the wash cycle will stop and an error code is displayed.

Reminder of laundry room Rules: On the inside of the door of each laundry room is our laundry room rules. Read and follow when using the laundry room! Remember also that the hangers available in the drying room should stay there. Right now missing 54 hangers.

 

Tree pruning

The trees in front of our property is getting very large. The trees will be pruned before spring.

 

Sincerely,
The board