header

Information september 2017

 

Rabatter

Efter flera stora renoveringar som gått hårt åt våra rabatter planerar vi att till våren göra i ordning rabatterna framför huset. Vi hoppas kunna sätta ihop en liten arbetsgrupp som kan tycka till om vad vi ska göra med vår trädgård.
Är du intresserad av att hjälpa till att komma med idéer och påverka uppfräschningen av rabatterna? Kontakta Per Madsén eller Maria Karlsson i styrelsen, eller lägg en lapp i vita lådan i 6an.
Utanför 8an har vi nyligen flyttat på några av växterna. Det är inför en kommande grävning i rabatten pga problem med vatteninträngning.

 

Inbrott

Det har varit inbrott i ett par förråd på 6ans vind under sommaren och det är oklart hur de kom in i utrymmet då dörren inte är uppbruten.
Vi vill be alla att meddela styrelsen om ni förlorar eller har förlorat någon nyckel till fastigheten (oavsett vilken). Detta så att vi kan göra en bedömning om det finns behov av att byta ut lås i fastigheten.

 

Extrastämma för stadgeändring – torsdag 26 oktober kl 19:00

En lagändring gällande ekonomisk förening innebär att vi måste uppdatera våra stadgar. Beslut om stadgeändring måste fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, därför kommer vi ha en extrastämma under hösten.
Vi föreslår att byta ut våra nuvarande stadgar mot stadgar baserade på mönsterstadgar från Fastighetsägarna, men med vissa tillägg från våra nuvarande stadgar. Detta gör vi för att underlätta även vid kommande stadgeändringar till följd av lagändringar.
Förslaget till nya stadgarna finns på hemsidan. Kontakta någon i styrelsen för papperskopia.

 

Städdag + cykel- och barnvagnsrensning – lördag 28 oktober

Vi planerar för en höststädning i och runt vår fastighet. I samband med denna kommer vi också att rensa i cykelkällaren och barnvagnsrummet. Alla cyklar, barnvagnar, m.m. kommer i förväg att märkas upp med ett band på styret/handtaget. Vill man behålla sin cykel eller barnvagn plockar man bort bandet. Separat information kommer i trapphusen i samband med att märkningen sker.

 

Avlopp

Efter ett par stopp i avloppet (gemensamma stammen) så ber vi er tänka på vad ni spolar ner i avloppet. Matfett och andra matrester tas helst bort med hushållspapper eller liknande istället för att spolas ner i vasken. I toalettstolen får endast sådant som kommer från kroppen samt toalettpapper spolas ner.

 

Grillning

Grillning eller matlagning på balkonger bör undvikas då övriga boende kan störas av matoset.
På terrassen finns en plats med utemöbler som kan användas av alla och där grillning kan ske.

 

Klotter

Någon har klottrat i trapphuset i 8an. Prata gärna med era ungdomar om att klotter inte är ok!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

 

Engelsk version/English version:

 

Flowerbeds

After several renovations causing damage to our flowerbeds, we plan to fix the flowerbeds in front of the house during the spring. We hope to put together a small group that can plan what we should do with our garden.
Are you interested to help out and come with ideas and influence the remake of the flowerbeds? Contact Per Madsén or Maria Karlsson on the Board, or put a note in the white mailbox in no 6.
Outside no 8, we have recently moved some of the plants. This is due to problems with water intrusion and a planned digging in the flowerbed.

 

Burglary

There have been burglaries in a couple of stores at the attic in no 6 during the summer and it is not known how they entered the space as the door is not broken. We would like to ask everyone to notify the Board if you lose or have lost a key to the property (no matter which one). This allows us to assess whether there is a need to replace locks in the property.

 

Extra General Meeting - Thursday October 26 at 7 pm

Due to a change in the law we have to update our statutes. Decisions to update the statutes must be taken at two consecutive AGMs, so we will have an extra meeting during the fall.
We propose to replace our current statutes against statutes based on the model statutes of ”Fastighetsägarna”, but with some additions from our current statutes. We do this in order to facilitate also for future updates as a result of changes in the law.
The proposal for new statutes is available on our website. Contact someone on the Board to get a paper copy.

 

Cleaning Day + bicycle and stroller clearance - Saturday October 28

We are planning for an autumn cleaning in and around our property. We will also remove unused bicycles and strollers from the basement. All bikes, strollers, etc. will be marked with a band on the handlebars/handle. If you want to keep your bike or stroller, you just remove the band. Separate information will be posted in the stairwells when the bicycles etc. are being marked with the band.

 

Drain

After a couple of clogs in the drain, we would like to ask everyone to consider what you are flushing into the drain. Grease and other food left-overs are preferably removed with household paper or similar instead of flushing into the sink. In the toilet, don’t flush anything other than toilet paper and what comes from the body.

 

Barbecuing

Barbecue or cooking on balconies shall be avoided as other residents may be disturbed by the barbecue smell and smoke. On the terrace there is a seating area where barbecuing can take place.

 

Graffiti

Someone has written on the wall in the stairwell in no 8. Please talk with your youngsters about writing on walls is not ok!

 

Sincerely,
The board