header

Information julen 2016

 

OVK i januari – lägenhetstillträde behövs

I januari (17e-19e) kommer vi att genomföra OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i alla lägenheter. OVK måste göras regelbundet i ett flerbostadshus och protokollet skickas sedan till kommunen.

Entreprenören kommer att avisera när de behöver tillträde till din lägenhet. Det är ytterst viktigt att OVK-kontrollanten får tillgång till lägenheterna på aviserad tid, i annat fall kan vi komma att behöva debitera lägenhetsinnehavare för merkostnader.

 

Hushållssopor – Använd alla 3 sopskåp

Vi vill återigen be er att använda alla tre sopskåp, så att skåpet närmast trottoaren inte blir så fullt att soppåsarna ramlar på marken vid tömning och sedan blir liggande där.

 

Trapphus och förråd

Det är inte tillåtet att placera soppåsar, skor, dörrmattor eller andra saker i trappuppgångarna. Det är heller inte tillåtet att placera saker i gångarna utanför vinds- eller källarförråd.

 

Julinfo

I entréerna är det julpyntat med julbelysning i fönstret och julgranar. Häng gärna upp en julhälsning till grannarna i granen.

Sand finns i hinkar vid entréerna, den kan användas vid behov om det är halt för dig eller för bilen. Snöskottning samt halkbekämpning för vår fastighet sköts av ett snöröjningsföretag.

 

Levande ljus

Var försiktig med levande ljus och lämna inte tända ljus obevakade. Tänk på brandrisken!

 

Testa din brandvarnare

Vi vill påminna alla om att testa så att era brandvarnare fungerar. Testa genom att trycka in testknappen i några sekunder, då ska brandvarnaren ge ifrån sig larmljudet.

 

Julöppet i grovsoprummet

Under juldagarna kommer grovsoprummet att vara öppet så att det blir lättare för alla att slänga presentpapper och presentförpackningar. Övriga tider går det att låna nyckel hos styrelsen.

Var snälla och respektera reglerna för vad som är tillåtet att slänga i soprummet. Blanda heller inget matavfall i det som slängs i grovsoprummet. Se till att vika ihop kartonger och annat skrymmande, vi betalar för volym!

 

Julgranshämtning

Julgranarna kan ni efter trettonhelgen lämna vid trappan till terrassen så kommer Cemi att hämta dem.

 

Vi önskar alla boende i Arkitekten7 en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Engelsk version/English version:

OVK in January – access to apartment is needed

In January (17th-19th) we will perform an ”OVK” (mandatory ventilation control) in all apartments. OVK must be done regularly in an apartment building and the report is then sent to the municipality.

The contractor will announce when they need access to your apartment. It is extremely important that the OVK inspector get access to the apartments on the announced time, otherwise we may have to charge apartment owners for additional costs.

 

Household waste - Use all 3 garbage containers

Again we would like to ask you to use all three garbage containers, so that the one closest to the sidewalk will not be so overloaded that trash bags fall on the ground at the garbage collection and then be left lying there.

 

Stairwells and storeages

It is not allowed to place trash bags, shoes, door mats or other things in the stairwells. It is also not allowed to place things in the aisles outside the attic or basement storages.

 

Holiday info

The entrances are decorated with Christmas lights in the window and Christmas trees. Feel free to put a Christmas greeting to your neighbors in the tree.

Sand is available in buckets at the entrances. If needed, this can be used if it is slippery for you or for your car. Snow removal and de-icing outside of our property is managed by a snow removal
company.

 

Candles

Be careful with candles and do not leave lit candles unattended. Keep in mind the risk of fire!

 

Test your smoke detector

We want to remind everyone to test that your smoke detector is working. Test it by pressing the test button for a few seconds, then the alarm shall sound.

 

Bulky waste room open during the Holidays

During the holidays the bulky waste room will be open to make it easier for everyone to toss gift wrapping paper and gift packaging. At other times it is possible to borrow a key from the board.

Please respect the rules of what is allowed to put in the waste room. Also, do not dispose any food waste in the bulky waste room. Make sure to fold cardboard boxes and other bulky items, we pay per volume!

 

Christmas tree collection

After January 6th you can leave your Christmas tree by the stairs to the terrace, then Cemi will collect them.

 

We wish all residents of Arkitekten7 a Merry Christmas and a Happy New Year!

 

Sincerely,
The board