header

Information oktober 2016

 

Fönsterrenovering

Vi har fått några frågor kring fönsterrenoveringen så här kommer lite mer information. Det arbete som ska göras i varje lägenhet är:

  • Målning av karmar
  • Byte av fönsterbågar och balkongdörr (ej stora vipp-fönstret)
     samt fönsterputsning av nya fönster
  • Besiktning

I trapphusen sitter det en tidsplan för arbetet. Just nu pågår fönsterbyte i 6an och målning i 8an.

Arbete i just din lägenhet aviseras genom en lapp i brevinkastet omkring 3-5 dagar i förväg. Enligt stadgarna är man som bostadsrättshavare skyldig att lämna tillträde till lägenheten när det behövs. Om man inte är hemma kan man lämna nyckel hos Per Madsén i 8an 6 tr.

 

Avfallshantering

Hushållssopor – Använd alla 3 sopskåp

Den senaste tiden har vi haft problem med att vårt högra sopskåp (närmast trottoaren) blir överfullt medan det samtidigt är plats kvar i de två andra skåpen. När det blir överfullt i behållaren ramlar soppåsar ner på marken vid tömning och kommer därför inte med sopbilen. Istället blir de liggande på marken inne i sopskåpet.

Även om råttorna är nöjda nu så vill vi ändå be er att fördela soppåsarna och använda alla tre skåp så att vi slipper soppåsar på marken.

Tidningsinsamling – Inte för kartonger

I vår tidningsinsamling kan man ofta se att det ligger kartonger. Kartonger hör inte hemma i tidningsinsamlingen. Dessa ska istället sorteras som pappersförpackning och kan lämnas vid återvinningsstationen på andra sidan järnvägen. Samma sak gäller för papperspåsar.

I tidningsinsamlingen kan man lämna tidningar, reklamblad, kataloger och kontorspapper.

 

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Engelsk version/English version:

Window renovation

We have received some questions about the window renovation so here are some more details. The work to be done in each apartment is:

  • Painting of the frames
  • Replacement of the windows and balcony door (not the large tilt window)
     and cleaning of the new windows
  • Inspection

A time plan is posted in the entrances. Right now window replacement is ongoing in number 6 and painting is ongoing in number 8.

Work in your apartment will be notified by a note in your mail drop about 3-5 days in advance. According to our bylaws you are obliged to provide access to your apartment when required. If you are not at home, you can leave the key to Per Madsén at floor 6 in number 8.

 

Waste disposal

Household waste - Use all 3 garbage containers

Lately we have had problems with our right hand garbage container (the one closest to the sidewalk) becoming overloaded while the other two still have room left. When the container is overloaded there will be trash bags falling on the ground during the garbage collection and these bags will be left on the ground inside the garbage container.

Although the rats are happy with current situation, we would like to ask you to distribute your trash bags between all three garbage containers so we avoid trash bags on the ground. 

Newspaper recycling - Not for cardboard

Cardboard can often be seen in our newspaper recycling containers. Cardboard do not belong in the newspaper recycling, instead it should be recycled as paper packaging. Cardboard can be left at the recycling station on the other side of the railway. The same applies to paper bags.

In the newspaper recycling containers you can leave magazines, flyers, catalogs and office paper.

 

Sincerely,
The board