header

Information juni 2017

 

Störningar
På förekommen anledning vill vi påminna alla att vi bor i ett lyhört hus och vi ber alla att följa ordningsreglerna gällande störningar. Tänk på att inte prata högt eller väsnas vid obekväma tider.

 

Sopor
Vi har återigen problem med sophanteringen. Det slängs lite allt möjligt både i behållarna för matavfall och för tidningar.
Matavfall
I behållarna för matavfall får endast bruna papperspåsar med matavfall lämnas. Inga plastpåsar!
Tidningar
I behållarna för tidningar får endast tidningar och kontorspapper lämnas. Inga kartonger, papperspåsar, kuvert eller mattor(!).

 

Information i trapphusen
Var snäll och låt information som styrelsen eller entreprenörer sätter upp i trapphusen sitta kvar.
Om du vill ha en egen kopia kan du kontakta styrelsen.

 

Föreningsstämma
Det var dålig uppslutning på stämman i maj, och även på städdagen i april. Stort tack till er som deltog vid ena eller båda tillfällena! Vi hoppas att fler deltar nästa gång.
I höst kommer vi att hålla en extra stämma för att göra en stadgeändring. Efter en lagändring gällande ekonomiska föreningar måste vi uppdatera våra stadgar.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Engelsk version/English version:

 

Noise
We would like to remind everyone that we live in a house where noise is transmitted easily and we ask everyone to comply with the rules for noise disruptions. Keep in mind not to speak loudly or making noise at inconvenient hours.

 

Waste disposal
We still have problems with our waste disposal. A little bit of everything is being disposed of in the containers for food waste and for newspapers.
Food waste: In the containers for food waste, only brown paper bags with food waste may be disposed of. No plastic bags!
Newspapers: Only newspapers and office papers may be disposed of in the containers for newspapers. No cartons, paper bags, envelopes or rugs(!).

 

Information in the stairwells
Please do not remove the information which is posted by the board or contractors in the stairwells.
If you want your own copy, please contact the board.

 

Annual general meeting
The attendance was low at the AGM in May, and also at the Spring cleaning day in April. Many thanks to you who attended at one or both occasions! We hope more will be joining us next time.
In the fall we will have an extra general meeting, to make a change to our bylaws. Following a change in the law, we must update our bylaws.

 

Sincerely,
The board

Information april 2017

 

Städdag 4 maj, kl 18
Under maj planerar vi en gemensam städdag där vi städar och rensar både ute och inne.
Vi återkommer med mer information senare.

 

Trapphusmålning pågår
Som ni säkert har märkt så målas det i våra trapphus och källare nu. Snart ska även golvet i källaren målas, då kommer det att vara avstängt i källaren några dagar.
Efter att uppfräschningen av våra trapphus är klar vill vi be om att inte sätta upp saker på väggar eller lappar på dörrar (bortsett från ”ingen reklam”-skylt), för ett enhetligt intryck i våra trapphus.
Kom också ihåg att det inte är tillåtet att placera skor, dörrmattor eller andra saker i trappuppgångarna.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Engelsk version/English version:

 

Cleaning day May 4 at 18

In May we are planning a joint cleanup day, for cleaning and clearing both indoor and outdoor.
We will come back with more information later.

 

Stairwell painting ongoing
As you probably already noticed, our stairwells and basement are currently being painted. Soon the floor in the basement be painted too, then the basement will be shut off for a few days.
After the renewal in our stairwells we ask you not to put anything on walls or doors (except for ”no advertisement” sign), to keep a uniform appearance in our stairwells.
Also remember that it is not allowed to place shoes, door mats or other things in the stairwells.

 

Sincerely,
The board