header

Trivselregler för Brf Arkitekten 7

 

Detta behöver du veta om föreningens trivselregler.

 

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I styrelsens ansvar ingår även trivselreglerna.

 

Syftet med trivselreglerna

För att alla ska trivas är det viktigt att vi inte stör varandra. Trivselreglerna ger de allmänna reglerna för en friktionsfri samvaro, men det viktigaste är att vi visar hänsyn och använder vårt goda omdöme.

 

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare utan också för familjemedlemmar, gäster och övriga som bor i eller besöker lägenheten eller fastigheten. Reglerna gäller också på motsvarande sätt för dig som hyresgäst.

 

Vad händer om reglerna inte följs?

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om du får bo kvar.
Förseelser som har mindre betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

 

Frågor

Har du frågor om tolkningen av dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

 


 

Bo med bostadsrätt

Att bo med bostadsrätt innebär att du har nyttjanderätt till lägenheten, men du äger den inte själv. Fastigheten med lägenheter, tvättstugor, vind och källare osv. ägs av föreningens medlemmar gemensamt.
Du ansvarar för underhåll och skötsel av din lägenhet. Du ansvarar också för ditt vinds - eller källarförråd.

 

Allmän aktsamhet

Att bo med bostadsrätt innebär också ett gemensamt ansvar för tvättstugor, trapphus, fritidslokaler m.m.
Kostnaderna för underhåll och reparationer betalas ju av dig som medlem.
Om du upptäcker skador i huset bör du ta kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötaren (se anslag i porten)

 

Gör det svårt för tjuven!

 • Se till att porten är stängd och låst.
 • Släpp inte in okända personer
 • Lämna inte källar- och vindsdörrar olåsta

 

Cyklar och barnvagnar

 • Cyklar kan förvaras i cykelrum i nedre källaren. Utanför huset finns cykelställ dels på trottoaren, dels på terrassen.
 • För barnvagnar finns ett särskilt rum i nedre källaren.
 • Cyklar och barnvagnar får inte förvaras i entréer eller trappuppgångar (se brandsäkerhet)

 

Brandsäkerhet

 • Våra trapphus och entréer är vår evakueringsmöjlighet i händelse av brand. Dessa skall vara framkomliga för brandkår och ambulans, därför får vi inte förvara någonting i trapphusen som kan hindra framkomligheten.
 • I varje bostadsrättslägenhet skall minst en fungerande brandvarnare finnas. Medlem resp. hyresgäst ansvarar själv för brandvarnarens funktion.
 • Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen
 • Samlingsplats är gräsplan nedanför gavel vid Framnäsbacken 1

 

Balkonger

 • Det är inte tillåtet att skaka mattor på balkongerna.
 • Balkonglådor får av säkerhetsskäl endast hängas innanför räcket.

 

Terrass

Föreningens medlemmar har en terrass (vid 6:an). Du kan låna bord och stolar och grillar.
Om du grillar med egen grill bör den placeras vid den förberedda grillplatsen så att övriga boende inte störs av grilloset.
Portnyckeln går till terrassgrinden.

 

Husdjur

 • Reptiler tillåts inte i lägenheterna. Innan införskaffande av andra icke vanliga husdjur, skall samråd ske med styrelsen. (Vanliga husdjur är t.ex. hund, katt, kanin m.m.)
 • Innehavare av husdjur  är skyldig att övervaka att de inte stör eller förorenar i fastigheten.

 

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten.

 

Ohyra i lägenheten

Om du påträffar ohyra i lägenheten är du enligt stadgarna skyldig att anmäla detta.
Föreningen har ett avtal med Anticimex. Se telefonnummer vid entrén.

 

Tvättstugor

Tvättstugor finns på nedre källarplan i 6:an och övre källarplan i 8:an.
Bokning av tid sker genom markering på bokningstavla vid respektive tvättstuga.
För allas trevnad är det viktigt att instruktionerna som finns i tvättstugorna följs noga.

 

Tvättmaskin i lägenheten

Om tvättmaskin installeras i lägenhet skall den placeras i våtutrymme eller därmed likvärdigt utrymme.

 

Hemförsäkring

Det är ett krav att du som bostadsrättsinnehavare har hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt.

 

Hushållssopor

Hushållssopor lämnas i sophusen på trottoaren utanför huset. Det är inte tillåtet att förvara soporna i trapphuset innan de slängs.

 

Grovsopor

 • Vi har ett eget grovsoprum i nedre källargången omedelbart intill cykelrummen. Den nyckel som går till port och tvättstuga , går även till grovsoprummet.
 • Endast tillåtna grovsopor får lämnas i grovsoprummet. Lägg soporna i rätt behållare. Tänk på att vika ihop eller ta isär kartonger och dylikt för att spara utrymme. Ingenting får ställas i gången utanför.
 • Förteckning över otillåtna grovsopor finns anslagen på grovsoprummets dörr. Otillåtna sopor skall fraktas bort av lägenhetsinnehavaren själv.
 • Närmaste sopstation är SÖRAB återvinningsstation Kvarnkullen Enköpingsvägen 129, Sundbyberg . Telefon för öppettider 08-505 804 00. Information finns också på hemsidan  http://www.sorab.se/

 

Returpapper

Returpapper kastas i förvaringslådorna utanför huset.

 

Glas och förpackningar

Förpackningar och andra återvinningsbara sopor lämnas i de återvinningsigloos som finns nedanför Framnäsbacken på andra sidan järnvägen.

 

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av andra boende. Alla är skyldiga att visa hänsyn.

Några exempel:

 • Man får inte störa genom att föra oväsen genom att t.ex tala extra högt eller skrika. Man får inte heller spela musik eller ha TVn på alltför högt.
 • Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besök till lägenheten.
 • Hundar får inte skälla eller yla så att andra boende störs.

Reglerna gäller dygnet runt men det är extra viktigt att följa dem från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.
Det kan naturligtvis inte alltid vara helt tyst i huset. Om du vid något tillfälle behöver föra oväsen blir dina grannar nog mera överseende om du informerar dem i förväg.

 

Kabel-TV

Fastigheten är ansluten till telia. Basutbudet ingår i hyran.

 

Hyresfrågor

Fastighetens hyresfrågor och aviseringar av månadsavgifter sköts av HSB Stockholm.
Telefon ServiceCenter: 010-442 11 00

 

Fastighetsskötare

Fastigheten sköts av Cemi Förvaltning. Om du behöver anlita fastighetsskötaren gällande din egen lägenhet fakturerar serviceavdelningen dig arbetskostnad och material.
Felanmälan kan göras vardagar mellan kl. 7-16 på telefon 08-627 00 22.

 

Jour

Föreningen har avtal med Jourmontör som vid akuta fel t. ex. vatten- och avloppsskador, åtgärdar felen. Telefon till Jourmontör se anslagstavlan vid entrén.
Hisstopp anmäls till Kone Hissar på telefon 0774-400 990.

 

Trädgårdsskötsel

Föreningens trädgårdsgrupp planerar utformningen av vår yttre miljö. Cemi Förvaltning sköter den löpande skötseln. Det är tack vare deras gemensamma insatser som vi kan glädjas år våra prunkande rabatter på våren och sommaren. Låt oss hjälpas åt att bibehålla dem fina och välstädade genom att inte kasta fimpar eller annat skräp där.

 

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand - t. ex. för värnpliktstjänstgörning, studier, arbete på annan ort eller andra beaktansvärda skäl- måste du ha tillstånd av styrelsen. Tillståndet gäller högst ett år i taget eller kortare period.
Då inneboende/sambo stadigvarande flyttar in i lägenheten skall denna utan dröjsmål anmälas till styrelsen. Alla namnändringar och/eller kompletteringar av namn på lägenhetsdörr skall göras via anmälan till styrelsen.

 

Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka regler som gäller vid överlåtelse.
I samband med överlåtelse debiterar föreningen köparen en överlåtelseavgift på 2,5 % av aktuellt basbelopp (se stadgarna). Beloppet faktureras.

 

Panter

Vid handläggning av pantförskrivningar debiterar föreningen lägenhetsinnehavaren 1 % av aktuellt basbelopp (se stadgarna). Beloppet faktureras.

 

Överlåtelser och pantförskrivningar

Dessa ärenden hanteras av HSB Stockholm Lägenhetsadministration.
Telefon ServiceCenter: 010-442 11 00

 

Kontakter och påverkansmöjligheter

Vid föreningsstämman väljs föreningens styrelse samt dess ordförande. Vilka som just nu är med i styrelsen kan du se på anslag i entrén eller på föreningens hemsida.
Till varje årsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner för behandling på årsstämman. Du är alltid välkommen att vända dig till styrelsen med frågor, synpunkter och förslag (se brevlåda nedan)

 

Brevlåda

I den vita brevlådan i 6:ans entré finns möjlighet att lämna meddelanden till styrelsen med förslag till åtgärder eller förbättringar i fastigheten.

 

Stadgar och trivselregler

Stadgarna är den juridiska grunden för föreningen. De kan endast ändras genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor. Stadgarna registreras hos Patent- och registreringsverket.
Trivselreglerna beslutas av föreningens styrelse.

 


 

Styrelsen Arkitekten 11 jan 2022